NU MIMITI BUBUARA DI LEMBUR BANJARAN

Ceuk dina hiji buku sajarah Bandung, dicaritakeun yen nu mimiti ngeusian padataran Bandung teh rundayan ti Prabu Hyang Ningrat Kancana nu nyakrawati di gunung Puntang Banjaran.

Nurutkeun dongeng-dongeng jeung carita rahayat. Digunung puntang aya patilasan nu baheula, bejana mah aya batu bedil, batu kareta, batu pedang jeung aya nu disebut curug siliwangi. Kaayaan eta curug ngarupakeun hiji kaanehan alam, lantaran nyurugna eta cai ti luhur ka handap teh ngaliwatan lima hambalan batu-batuna siga meunang ngatur, tur bijilna meh ti puncak gunung.

Dina tiap hambalan ngarupakeun balong leutik, pantes dipake ngeueum bari mandi. Caina nyecep, nyacas ngagenclang jeung aya nu semu paul, siga spirtus. Luhurna eta curug kira-kira 300 meter, ayana ditengah leuweung luwang Liwung, langka kasaba ku jelema. Sorana ngaguruh matak keueung mun sorangan. Ngaguruhna bakal leuwih tarik jeung ragragna cai ningang batu teh bakal asa bebeledagan kadengena, mun nu daratang kadinya raribut patarik-tarik ngomong, kitu katerangan kuncen nu marengan.

Moal boa samemeh arindit ngeusian padataran bandung, bubuarana eta karuhun teh sabudeureun banjaran heula, dumeh daerah banjaran kaasup mumunggang gunung puntang.

Demi nu mimiti bubuara di lembur banjaran mah caritana kieu :

Dikiduleun Kp. Blokdesa, Desa Banjaran aya pajaratan umum nu disebut, pasarean handap. Nu matak disebut pasarean handap teh pedah teu jauh kiduleunana aya pasarean luhur, anu ceuk sepuh-sepuh mah didinya teh aya makam Sembah Dalem Dipati Ukur. Ari dipasarean handap aya dua makam nu dianggap karamat. Nu hiji eta makam teh di saungan, di kulambuan, malah dikonci. Teu sagawayah jelema bias asup ka eta makam tanpa idin kuncen nu ngajaragana. Nu dipendem di dinya teh nya eta Kiai Abdul Sakib. Ari makam nu kadua mah kari adeganana bata geus lukutan, lukutan, buliklak, bejana mah eta makam teh kungsi mangrupa bangunan anu weweg, eta bae da tembok urut adeganana tea oge rubakna 40 cm, make aya urut jandelana. Nu dipendem didinya teh nyaeta Wadana Kahiji jenengan Aria Banjaran Sacanagara, 1810-1855.

Diantara kulawarga Wadana Aria Sacanagara nu dipendem di dinya teh aya putra sareng putuna nu jenengan, Nyi Rd. Raja Karaton (Jrg Katin) sareng Nyi Rd. Raja Permasih (Jrg Permas).

Ceuk sepuh-sepuh nu masihan katerangan cenah mah Kiai Abdul Sakib teh putra Embah Kiai abdul Jamudin, ulama panceran Cirebon. Ulama nu diutus ti Cirebon pikeun nyebarkeun agama Islam ka pakidulan tanah ukur. Nya aranjeuna nu mimiti bubuara bari ngajar bagbagan elmu ka Islaman di lembur Banjaran teh. Kitu deui padumukan pakuwonna oge teu jauh ti Kp. Blokdesa ayeuna.

Nurutkeun perkiraan nu nyaritakeun, sapagodos jeung kamekaran agama Islam di pasundan, sumpingna ti Cirebon ka Banjaran teh kira-kira dina taun 1600-an sajaman jeung Dipati Ukur Agung, samemeh diparentah mataram.

Ngan hanjakal keur netelakeun benerna Kiai Abdul Sakib nyebarkeun agama Islam di banjaran teh teu aya titinggalna nu mangrupa kitab-kitab atawa tulisan anjeunna upamana. Heunteu saperti di makam-makam karamat nu sejenna. Atawa bias jadi jadi eta pabukon anjeuna teh teu kapiara turun-tumurun ka rundayanana.

Dikabuyutan Desa Batukarut Kacamatan Arjasari (TA) aya titinggal karuhun nu mangrupa kitab-kitab, pakarang jeung anggoan.

Malah aya gamelan sapuratina, nu disebut goong renteng. Nurutkeun panalungtikan, dina salah sahiji kitabna aya tulisan nu cara ngajarkeun bagbagan rarakatan salat. Jeung aya hiji kitab nu disebut “ SATARIYAH” ( Waruga Jagat ?), palajaran katarekatan, diantarana aya du’a-du’a, cara tatanen, asihan-asihan, jampe-jampe jeung nyaritakeun silsilah raja sunda. Malah dimimitian ti alam uwung-uwung awing-awang, ayana tujuh langit tujuh bumi, ti nabi adam-Hawa, Nabi Enoh nepi ka Nabi Muhammad SAW, Ratu Galuh jeunng rundayanana nepi ka diusrna Kean Santang ti karaton, dicaritakeun runtagna pakuan pajajaran dina poe salasa tanggal 14 bulan safar taun jimachi -986 H. – 22 April 1578 H. oge nyaritakeun ngadegna sumedanglarang nu di rajaan ku Geusan ulun nepi ka Suriadiwangsa. Deui dicaritakeun nu ngarundaykeun Dipati Ukur Agung. (Ieu kitab salinana aya di kuring, OK).

Kitu deui di hiji kampong Desa Lamajang Kacamatan Pangalengan, aya makam karamat, tur aya titinggalna deuih mangrupa kitab-kitab dina aksara sunda jawa jeung arab, malah aya parabot maranggi baheula, lengkep nu kungsi katalungtik ku kuring diantara ata kitab teh aya catetan yen eta karuhun teh kungsi guguru elmu ka Islaman di Cirebon, jeung aya kitab nyaritakeun lalakon Prabu Tajimalela. Oge aya hiji lambaran keretas nu ditulis ku aksara jawa ngeceskeun bagbagan cara nyolatkeun mayit. Oge aya di Kampung Bugel Desa Neglasari Kacamatan Banjaran, aya titinggal karuhun, nu mangrupa kitab-kitab, pakarang, malah aya kujang liang lima, boh pamorna boh kaayaanana mulus keneh.

Bisa jadi nurutkeun sangkaan kuring mah, boh karuhun di Kabuyutan boh di Lamajang, moal boa saentragan jeung kiai Abdul Sakib pada-pada ulama nu nyebarkeun agama Islam ti Cirebon ka daerah pakidulan Bandung mangsa harita.

Katerangan saterusna nu ngeunaan Kota Banjaran hususna atawa lembur Banjaran umu na , ti mimiti Kiai Abdul Sakib muka pakuwonna di Banjaran, teu meunang katerangan deui. Saperti kumaha sifat Pamarentahan jaman harita jeung saha nu jadi lulugu Pamarentahan jaman Kiai Sakib, kuring teu meunang katerangan.


ASAL NGARAN BANJARAN

Asal ngaran Banjaran anu katampa ti sepuh-sepuh di Banjaran teh aya sababaraha kaol :

Kaol kahiji : sanajan ngan ukur mangrupa dongeng karuhun (legenda) anu henteu dumasar kana cirri-ciri sajarah, dina jaman talaga Bandung teh kacaritakeun yen ditanah datar luhur Bandung aya hiji karajaan anu puseur dayeuhna di Pangalingan (Pangalengan ?), nu jeneng rajana, Darmika.

Ieu kasebut dina dongeng Djaka Bandung nu disusun ku M.A Salmun suargi. Malah dicaritakeun raja Darmika teh mere ngaran Banjaran ka lembur nu dipake tempat pangtapaan Nyai Badra, anu ayana di deukeut patepungna tutugan gunung Malabar jeung talaga Bandung tea (Dilebah Banjaran ayeuna). Ari lantaran dingaranan Banjaran, pedah jalan-jalanna lalempeng, kuta-kutana dipelakan tatangkalan parendek, imah-imahna ngaberes (ngajajar) sisi jalan, tur pakaranganana raresik, estu pikabetaheun. Harti basa : Banjar = jajar=baris. Banjaran = jajaran lempeng nu kutana dipelakan tutuwuhan (kakaian) = W. straat. Tidinya cenah ngaran Banjaran teh asalna.

Kaol kadua : dina buku Bale Bandung kenging H. Hasan Mustopa suargi, kasebut …………… Dayeuh Bandung, ceuk kolot : BANDUNG GAWENA KEUR NGABANDUNGAN KA PEUNTASNA NAGARA BATULAYANG (BANJARAN): nu matak aya basa “ peupeuntasan dayeuh Bandung”.

Ari peupeuntasan dayeuh Bandung teh cenah mah lebah Dayeuhkolot ayeuna. Ari asal puseur dayeuh Batulayang teh nya lebah Banjaran ayeuna. Nu matak nuluykeun pituduh tidinya bae cenah ngaran Banjaran teh.

Kaol katilu : kira-kira dina taun 600-an nu mimiti bubuara dilembur Banjaran teh nyaeta Kiai Abdul Sakib, ulama panceran Cirebon anu meunang pancen nyebarkeun agama Islam ka pakidulan Tatar ukur, caritana kieu : Dina waktu Kiai Sakib ngabedah pilembureun keur padumukan anjeuna, dipayuneun pakaranganana ngadamel jalan-jalan leutik anu lalempeng Banjaranana, nya disebut bae eta tempat pakuwon teh Banjaran.

Kaol kaopat : Waktu kiai Sakib ngayakeun riungan jeung para santrina, diuningakeun ka anjeuna yen di hiji tempat aya nu meryogikeun piwuruk anjeuna tina elmu ka-Islaman. Nya anjeuna mios tunggang kuda, kira-kira 100 meter tina panginditana tea kudana tikudawet kana akar kai, atuh tikedepruk kudana teh, malah kiai Sakib oge kabantingkeun, ngan teu sakara-kara. Para santri pangiringna oge kacida reuwasna ningal kiai Sakib geubis teh. Barang diburu kadenge ku para santri, kiai Sakib nyarios kieu dina basa Jawa “ Tibo jaran” (kudana labuh). Ari kadengena ku para santri mah lain tibo jaran, tapi Banjaran, nya bae eta patilasan geubisna kiai Sakib teh, BANJARAN.

Kaol kalima : cenah mah kiai Sakib teh terah ti bawahan pakidulan Tegal-Pekalongan, nya eta ti lembur Banjaran. Nu matak tempat anjeuna bubuara bari nyebarkeun agama Islam oge ngalap lembur anjeuna, BANJARAN

Bener heunteuna walohu’alam.

Teu kapanggih catetan pasti ngeunaan taun sabaraha ngadegna Desa Banjaran, nurutkeun carita baheula aya Kepala Desa jenengan NATAMANGGALA TEU teu kapendak rorompokna. ceuk nu nyarita nu inget mah MUTASAN jeung SUMADINATA marentah kira-kira 1884-1905

Dina waktu eta Desa Banjaran can boga Bale Desa keur rembug warga teh sok make Kawadanaan (Kantor Kecamatan Banjaran ayeuna)

Dina mangsa Wadana SOMANAGARA, 1875-1883 dilokasi SMP Banjaran ayeuna aya wanguna Sakola Rakyat (SR) jeung tilas gudang kopi nu disebut Sakola Subsidi dugi ka tingkat kelas 2 (dua), sairing perjalanan waktu sakola geus teu layak kusabab siswa beuki dieu beuki loba nya dijieun Sakola anyar (SDN Banjaran I ayeuna). Bangunan heubeul jeung tanahna sarta urut gudang kopi tea diserahkan ka Desa Banjaran pikeun Bale Desa.

Tahun 1965 sawaktu Kepala Desa R NANA DANUWANGSA dina program :" Gerakan Desa Panca Marga bale Desa Banjaran dilokasi SMP Banjaran tea dijadikeun SDN Banjaran 3 (tilu) jeung nyieun bale desa dipindahkeun ka lokasi ayeuna ku cara meuli tanah milik. Jadi bale Desa Banjaran hasil gotong royong masyarakat dina raraga Panca Marga, demi anu jdi Ketua Panitia Desa Panca Marga MOH. WARDJI jaman Camat MOMO SADELI, Bupatina R MEMED ARDIWILAGA.

Dina raraga Lomba Desa sa-Kabupaten Bandung tanggal 24 Maret 1976 bale Desa dirobah jeung ditambah ruangan dipake lapang bulu tangkis dina kaayaan can permanen. ieu oge hasil gotong royong (swadaya) masyarakat Banjaran. dina Lomba Desa teh Desa Banjaran meunang Penghargaan ti Bupati Bandung salaku DESA SWA SEMBADA TINGKAT II dina tanggal 13 April 1976. Harita Ketua Panitiana O SUPARMAN Kepala Desa R LILI SADELI, Camat O DANUMIHARDJA, Wadana Pembantu Bupati M. ACHMAD, Bupatina R LILI SOMANTRI.

Tanggal 25 Juli 1978 Desa Banjaran dimekarkan jadi dua Desa, beulah ti wetan batasna susukan Coblong atau Cimalabar jadi BANJARAN WETAN nu diresmikan ku Bupati R. LILI SOMANTRI dibale Desa. Panitia Pemekaran :

Ketua:OCIN KOSASIH
Wakil Ketua:ADANG SUDJANA
Anggota:ZAKARIA MIKDAD

keur nga abadikeun pemekaran wilayah teh, ketua panitia nga abadikeun dina ukiran batu.

Dina mangsa Kepala Desa ENDIT WANDI K jeung Ketua LKMD SUGANDAR Desa Banjaran meunang bantuan ti PT ADETEX dibangun gedong permanen Desa Banjaran, dituluykan ku Kepala Desa Banjaran ENDANG SOBARNA ngawangun make kontruksi besi direngsekeun Kepala Desa Banjaran DADANG HEMAYANA,Amd

Kitu numutkeun carita anu kapendak.

Sumber : https://banjaran.desa.id/artikel/2016/8/27/sejarah-desa